<kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

       <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

           <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

               <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                   <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                       <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                           <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                               <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                   <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                       <kbd id='8NywW0gALREH4Fa'></kbd><address id='8NywW0gALREH4Fa'><style id='8NywW0gALREH4Fa'></style></address><button id='8NywW0gALREH4Fa'></button>

                                         欢迎来到北京凯尔瑞电信电力有限公司!

                                         千亿国际娱乐千亿国际,千亿娱乐城
                                         千亿国际_北京动力源科技股份有限公司关于股东股权扫除质押及再次质押的通告
                                         作者:千亿国际 浏览:8165 发布日期:2018-07-30

                                          证券代码:600405 证券简称:动力源(600405,股吧)编号: 2014-034

                                          北京动力源科技股份有限公司

                                          关于股东股权扫除押及再次押的通告

                                          本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                          2014年11月26日,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司大股东何振亚老师关照,何振亚老师将其质押给广发银行股份有限公司北京王府井(600859,股吧)支行,,为公司向广发银行股份有限公司北京王府井支行申请综合授信提供包管的公司无穷售畅通股22,500,000股(占公司总股本的5.31 %)扫除质押,有关股权质押挂号扫除手续已于2014年11月25日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕。

                                          同时,何振亚老师在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理了股权质押挂号手续,将其持有的公司无穷售畅通股22,500,000股再次向广发银行股份有限公司北京王府井支行作出质押,为公司向广发银行股份有限公司北京王府井支行申请综合授信提供包管,质押限期与两边签署的《最高额权力质押条约》同等。

                                          制止2014年11月27日,何振亚老师持有公司股份47,819,718股,占公司总股本423,892,802股的11.28%。何振亚老师共质押其持有的公司股份40,500,000股,占公司总股本的9.55%。

                                          特此通告。

                                          北京动力源科技股份有限公司董事会

                                          2014年11月27日

                                          议案

                                          序号

                                          议案名称

                                          委托

                                          价值

                                          1

                                          关于为中非林业(香港)有限公司提供包管的议案

                                          1.00元

                                          表决意见种类

                                          对应的申报股数

                                          赞成

                                          1股

                                          阻挡

                                          2股

                                          弃权

                                          3股

                                          投票代码

                                          交易偏向

                                          交易价值

                                          交易股数

                                          738241

                                          买入

                                          1.00元

                                          1股

                                          投票代码

                                          交易偏向

                                          交易价值

                                          交易股数

                                          738241

                                          买入

                                          1.00元

                                          2股

                                          投票代码

                                          交易偏向

                                          交易价值

                                          交易股数

                                          738241

                                          买入

                                          1.00元

                                          3股

                                          序号

                                          议案内容

                                          赞成

                                          阻挡

                                          弃权

                                          1

                                          关于为中非林业(香港)有限公司提供包管的议案

                                          投票代码

                                          投票简称

                                         Copyright © 2018年 北京凯尔瑞电信电力有限公司 http://www.hedonyhair.com 版权所有   

                                         千亿国际娱乐_千亿国际_千亿娱乐城